040 750 448 info@golfpocitnice.si

Splošni Pogoji

 

Spletni portal Golf počitnice upravlja podjetje:
Amadeo spletni portali d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana
amadeo@siol.net
T: 040 750 448

Amadeo d.o.o. je posrednik pri prodaji turističnih paketov domačih in renomiranih tujih organizatorjev golfskih počitnic.
Svojim strankam ponujamo tudi letalske vozovnice, hotele, rezervacije igralnih časov, transferje in ostale turistične storitve.

Vse rezervacije in plačila uredite preko telefona, spleta in elektronske pošte.
Na osnovi predhodnega dogovora nas lahko obiščete tudi v naši pisarni.

….
SPOŠNI POGOJI ZA POTOVANJE

Podjetje Amadeo d.o.o. prodaja turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj in nastopa v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.
Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji, ki so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov.
Potnik s prijavo potrjuje, da se je s temi pogoji seznanil.

DODATNI SPLOŠNI POGOJI V PRIMERU REZERVACIJE PREKO TUJEGA ORGANIZATORJA
Potnik se obvezuje, da bo spoštoval splošne potovalne pogoje vsakokratnega tujega organizatorja potovanj.
Agencija bo ob sklenitvi potovalne pogodbe kupca obvestila, da je glavni in odgovorni organizator potovanja tuja pravna oseba (TUI Österreich Dunaj, TUI Deutschland GmbH, FTI Touristik GmbH, itd.), kar bo na potovalni pogodbi tudi ustrezno označil in kupca seznanil z njihovimi splošnimi potovalnimi pogoji.
V primeru reklamacije pritožbeni postopek pa poteka po ustaljenem postopku:
– potnik mora na mestu samem reklamirati nekvalitetno opravljene storitve, zahtevati odpravo pomanjkljivosti in, če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, pridobiti dokaze zanje (obvezno pismena potrdila predstavnika oz. v odsotnosti predstavnika potrdilo drugih ponudnikov storitev; fotografije, video posnetke, zapisnike, …);
– potnik mora najkasneje v 30-ih dneh po vrnitvi s potovanja agenciji izročiti oz. poslati pritožbo z ustreznimi dokazili, agencija pa je dolžna nemudoma poslati pritožbo organizatorju;
– morebitnei pritožbe oz. odškodninski zahtevki potnika morajo biti napisani v nemščini oz. prevedeni v nemški jezik;
– predviden rok za odgovor stranki je 6 do 8 tednov;

Agencija ne odgovarja za morebitne nastale škode (npr. zaradi nezgode v hotelu, zato strankam priporoča, da sklenejo nezgodno zavarovanje.
Agencija ne odgovarja za nastalo škodo v primeru nesolventnosti tujega organizatorja potovanj.
Agencija si pridržuje pravico do popravka računov, če je prišlo zaradi kakršnega koli razloga do napačnega izračuna.
….
ODPOVEDNI STROŠKI

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan agenciji povrniti stroške prijavnine v višini 15,00€ na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje. Višino odpovednih stroškov določa organizator potovanja in je določena v splošnih pogojih za potovanje organizatorja.
Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so sploh še možne) se zaračunajo po ceniku organizatorja oz. minimalno 8 € po osebi.
Višina odpovednih stroškov (vkolikor ni določeno drugače):
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja (administrativni stroški);
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja;
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
-14 do 10 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 70% cene aranžmaja;
-9 do 2 delovna dneva pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja:
-znotraj 48 ur pred začetkom opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

….
ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja v skladu s pogoji posamičnega organizatorja.
Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga sklene sočasno z rezervacijo. Višino premije in zavarovalnih pogojev zavarovanja odpovedi določa izbrana zavarovalnica oz. organizator, če je ta storitev izvršena preko njega.
V primeru odpovedi aranžmaja pri vplačanem zavarovanju odpovednega rizika ima stranka pravico do povračila celotnega vplačanega zneska zmanjšanega za stroške zavarovanja odpovedi in administrativne stroške agencije v višini 3% cene aranžmaja. Agencija stranki administrativnih stroškov ne zaračuna v primeru, če se stranka namesto vračila vplačanega zneska odloči, da bo ta znesek koristila kot dobroimetje pri agenciji in ga vnovčila pri nakupu drugega aranžmaja.


PREVOZ

Prevoz na počitniške destinacije je praviloma organiziran s čarterskimi leti ali rednimi letalskimi linijami.
Golf oprema je načeloma za doplačilo, nekateri prevozniki pa ponujajo brezplačen prevoz opreme.

Odhodne ure poletov se lahko do odhoda spremenijo v skladu s pogoji letalskega prevoznika in splošnimi pogoji organizatorja.
V primeru premajhnega števila pontikov na letalu se lahko zgodi, da organizator počitnic združi v enem letu dve destinaciji, v temu primeru je na odhodu ali povratku možen vmesni postanek.

Včasih lahko pride tudi do spremembe odhodov oziroma prihodov letal in zamud. Seveda se bodo letalske družbe potrudile, da bodo leti potekali po načrtu, vendar pa kljub temu lahko pride do zamikov. Vzroki so predvsem prezaseden mednarodni zračni prostor ob koncu tedna, tehnični problemi ali slabe vremenske razmere in podobno.


OPISI HOTELOV

Opisi hotelov so povzeti iz dostopnih opisov hotelov, bodisi iz njihovih spletnih strani ali drugih virov. Za točnost opisov ne odgovarjamo. Priporočamo preverjanje kakovosti izbrane namestitve tudi iz drugih virov – predvsem na straneh, ki se ukvarjajo z zbiranjem vtisov dopustnikov. Priporočamo predvsem uporabo portala Holidaycheck.de ter Tripadvisor.com.


POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države, kakor tudi predpisom držav, v katere potuje; nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve. V kolikor ne bi upošteval svojih obveznosti iz tega člena, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa odklanjata vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem in obveznostim.


CENE

Cene, objavljene na spletni strani so veljavne na dan vnosa ponudbe in so informativne.
Nekatere cene vsebujejo popuste za zgodnjo prijavo. Možne so tudi spremembe cen letalskega prevoza.
Točen izračun cene boste prejeli ob povpraševanju.


PRIJAVE IN VPLAČILA

Ob prijavi plačate 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 15 dni pred odhodom.
Potnikov sprejem ponudbe je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja, ki so vsebovana v Splošnih pogojih vsakega posamičnega organizatorja.

S sprejemom ponudbe postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Potnikov sprejem ponudbe je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja, ki so vsebovana v Splošnih pogojih vsakega posamičnega organizatorja.

Za zavezujoč sprejem ponudbe s strani potnika se poleg podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu, el.pošti ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča in iz katerega je nedvoumno razvidno, da potnik pooblašča agencijo, da zanj izvrši rezervacijo.
Potnik je dolžan naročeno storitev plačati v roku navedenem v računu oz. pogodbi, razen če v posebnih pogojih ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu. V takšnem primeru agencija zaračuna potniku nastale odpovedne stroške v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja.

Imetnikom kreditnih kartic NLB MASTERCARD, NLB VISA, NLB KARANTA in DINERS pa omogočamo tudi plačilo na obroke.
Stroški obročnega plačila so odvisni od števila obrokov in vrste kreditne kartice, izračun prejmete ob povpraševanju.

….
REKLAMACIJE

V primeru reklamacije izvršenih storitev v organizaciji odgovornega organizatorja agencija potniku pomaga in svetuje pri rešitvi ter pomaga pri uveljavljanju pravic potnika pri organizatorju.
Agencija kot posrednik ne odgovarja za kakršnekoli kršitve storitev, ki jih za potnika organizira in nudi odgovorni organizator.


UPORABA PODATKOV

Vse pridobljene podatke o potnikih varuje agencija v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju

V skladu z Zakonom o varstvu potorošnikov (ZVpot-H), vam podjetje Amadeo d.o.o., kot potrošniku zagotavlja naslednje ključne pravice:
1. Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju
2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
3. Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z
organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
4. Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.
5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
6. Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode. – Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
7. Poleg tega potrošniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
8. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
9. Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
10. Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
11. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnikov. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt ali pristojen organ.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513.

 

Amadeo d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana.
Na podlagi odločbe GZS z dne 21.8.2012 št. 10972 je podjetje Amadeo d.o.o. imetnik licence za prodajo turističnih aranžmajev (št.licence 1387).

V Ljubljani, 27.9.2012
AMADEO d.o.o., Kotnikova 5, 1000 Ljubljana tel.: 040 750 448, e-mail: amadeo@siol.net